Skip to content
shutterstock 1431502106
aupark eco sense

Spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield a WOOD& Company ako vlastníci nákupného centra Aupark sa aktívne hlásia k politike trvalej udržateľnosti a presadzujú neustále znižovanie ekologického dopadu.

Skupina URW vo svojej funkcii prenajímateľa/prevádzkovateľa zahájila komplexný program opatrení zameraných na zníženie spotreby energie a vody, zvýšenia podielu separovaného zberu odpadu a podporu používania trvalo udržateľnej dopravy v portfóliu svojich nákupných centier. Tieto opatrenia sa týkajú vybavenia spoločných plôch pod priamym riadením prenajímateľa.

Nákupné centrum Aupark v Bratislave je prvým obchodným centrom na Slovensku, ktoré bolo v programe BREEAM In-Use ako jediná budova na Slovensku ohodnotená známkou „double Excellent“

V nákupnom centre Aupark nám záleží na životnom prostredí a k zachovaniu jeho čistoty pristupujeme nanajvýš zodpovedne. Svoj dôraz na trvalú udržateľnosť sme uplatňovali/ uplatňujeme aj v priebehu rekonštrukcie interiéru centra – využité boli tiež materiály, ktoré majú po celú dobu svojej existencie čo najmenší vplyv na životné prostredie.

Nákupné centrum Aupark v Bratislave je prvým obchodným centrom na Slovensku, ktoré bolo v programe BREEAM In-Use ako jediná budova na Slovenku ohodnotená známkou „double Excellent“ a stalo sa tak najudržateľnejším obchodným centrum na Slovensku. Nákupné centrum toto hodnotenie, vydávané nezávislým audítorom, získalo pre vlastnosti svojej budovy a taktiež pre jej správu/manažment.

WOOD & Company je finančná skupina, ktorej portfólio zahŕňa správu aktív v hodnote viac ako 1,5 miliardy eur
a obchodovanie na burzách so zameraním hlavne na stredoeurópsky trh. Pri svojej činnosti zohľadňuje nielen ekonomickú, ale aj ESG stránku investície.

bg gradient.ede55b9
WC

WOOD & Company je finančná skupina, ktorej portfólio zahŕňa správu aktív v hodnote viac ako 1,5 miliardy eur
a obchodovanie na burzách so zameraním hlavne na stredoeurópsky trh. Pri svojej činnosti zohľadňuje nielen ekonomickú, ale aj ESG stránku investície.

V segmente komerčných realít je držiteľom medzinárodných certifikátov udržateľnosti BREEAM a LEED. Princípy udržateľnosti sú prítomné nielen pri správe budov (nakupovanie zelenej elektriny, fotovoltické panely na budovách, zelené strechy, používanie ekologických čistiacich prostriedkov), ale aj pri ich výstavbe, kde sa používajú postupy šetrné k životnému prostrediu (napr. recyklovaný hliník pri výstavbe Lakeside Park 02).

Orientácia na ESG je prítomná aj pri ďalších investíciách. WOOD & Company prostredníctvom spoločností KOSIT a ewia dlhodobo pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva a cirkulárnej ekonomiky. V Českej republike prevádzkuje bioplynové stanice v rámci siete Biometan Energo. Nedávno skupina vstúpila do spoločnosti PW Energy, ktorá realizuje projekty prvých geotermálnych elektrární na Slovensku. Cez private equity fond Eterus Capital je partnerom firiem HOPIN a Sygic, ktoré prinášajú inovatívne a ekologické riešenia do hromadnej či nákladnej dopravy.

Udržateľnosť nie je pre WOOD & Company iba módnym trendom, ale dlhodobou súčasťou investičných rozhodnutí.